REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

§1 Postanowienia wstępne i definicje

 • Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki świadczenia i zasady korzystania z serwisu internetowego UNITED APP prowadzonego przez UNITED APP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20, 00-707 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000810385, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5213880393, REGON 384707087, e-mail: kontakt@unitedapp.pl, w tym warunki nabywania Produktów udostępnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 • Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 123, ze zm.).
 • Regulamin udostępniany jest pod adresem https://twojanumerologia.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.
 • Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
  • 1) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
  • 2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 3) Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza kupić.
  • 4) Produkt – każdy udostępniany w serwisie materiał audiowizualny (treści cyfrowe w szczególności w postaci szkoleń on-line);
  • 5) Sklep (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://twojanumerologia.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz korzysta z dostępu do Produktów (treści cyfrowych);
  • 6) Umowa – umowa w zakresie zdalnego dostępu do zamówionych Produktów zawarta pomiędzy Spółką a Klientem z wykorzystaniem Serwisu (umowa dostępu do treści cyfrowych);
  • 7) Spółka (Sprzedawca) – UNITED APP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wacława Żenczykowskiego 3/20,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 810385, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5213880393;
  • 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej danego Produktu.
  • 9) Usługa – usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu z wykorzystaniem Serwisu do zakupionych przez niego treści cyfrowych (Produktów) stanowiących własność Sprzedawcy, w szczególności w postaci pojedynczego Produktu lub serii Produktów (np. w postaci szkolenia on-line składającego się z kilku materiałów audiowizualnych wraz z materiałami pomocniczymi).
 • Materiały użyte do prezentacji Produktów, w szczególności zdjęcia, opisy i inne treści są częścią Serwisu, stanowią własność Spółki i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

 

§2 Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisu) 

 • Spółka świadczy na rzecz Klienta, usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu składania Zamówień na Produkty, zakupu dostępu do Produktów oraz korzystania z Produktów z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie dostępu do Produktów (treści cyfrowych) umieszczanych przez Spółkę w Serwisie następuje odpłatnie.
 • Do składania Zamówień, korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym posiadania dostępu do zakupionych Produktów konieczne jest posiadanie: 1) aktywnego konta poczty elektronicznej, 2) przeglądarki internetowa uwzględniającej bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, 3) włączonej obsługi cookies w przeglądarce, 4) dostępu do Internetu, 5) zainstalowanej aplikacji umożliwiającej odczytywanie plików PDF, 6) możliwości odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z Produktów zawierających treści cyfrowe / materiały audiowizualne).
 • W celu korzystania z Usług Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • Spółka nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 • Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Spółka rekomenduje, by Klient zaopatrzył komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 • Dostępność do Serwisu dla Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 • Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
 • Spółka dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient, Spółka nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 • Klient jest ograniczony do korzystania z usługi na dwóch aktywnych urządzeniach.

 

§3 Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu 

 • W celu dokonania zakupu danego Produktu Klient powinien dokonać rejestracji w Serwisie.
 • Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia w szczególności zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia zdalny dostęp do nabytych treści cyfrowych (Produktów).
 • Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje takiego udostępnienia.
 • Wypełniając formularz rejestracji Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 • W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.
 • Klient w celu zakupu dostępu do Produktów zbiera je do Koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 • W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, sposób płatności i inne.
 • Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • 1) głównych cechach Produktu (np. opisie kursu on-line ze wskazaniem ilości materiałów audiowizualnych składających się na kurs),
  • 2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostęp do Produktu za pośrednictwem Serwisu (wraz z podatkami),
  • 3) możliwości odstąpienia od Umowy (jeżeli dotyczy).
 • Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 • Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą w zakresie dostępu do danego Produktu następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie i uregulowaniu płatności za dostęp do Produktu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 • Po otrzymaniu płatności za dany Produkt Spółka przesyła Klientowi potwierdzenie opłacenia Zamówienia wraz z linkiem dostępu do danego Produktu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą (umowa o świadczenie Usługi w zakresie dostępu poprzez Serwis do opłaconego Produktu). W przypadku Produktów objętych ofertą przedsprzedażową, Umowa zostaje zawarta w momencie, w którym linku dostępu do Produktu z oferty przedsprzedażowej staje się aktywny.
 • Do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba dostępów do Produktów. W takim przypadku, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania przyjętego przez Spółkę limitu dotyczącego danej sprzedaży promocyjnej.

 

§3 Ceny i płatności

 • Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są
 • Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 • Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • 1) przelewem poprzez elektroniczny system Paynow
 • 2) przelewem poprzez elektroniczny system PayPal
 • Płatności są obsługiwane przez Usługę Integratora Płatności Paynow świadczoną przez mBank S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r.
 • Zamówienia na Produkty (treści cyfrowe) realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę instrukcji (linku) dostępu z Produktu w wiadomości e-mail.
 • Sprzedawca może okresowo umożliwiać Klientom składanie Zamówień na dostęp do Produktów, zanim ich oferta pojawi się w regularnej sprzedaży (przedsprzedaż). Szczegółowe warunki dostępu do Produktów objętych ofertą przedsprzedaży określa odrębny regulamin bądź inne treści prezentowane w Serwisie.

 

§5 Prawa autorskie do treści Serwisu, w tym do Produktów, zakres uprawnień i obowiązków Klientów

 • Treści cyfrowe składające się na Serwis, a w szczególności udostępniane w Serwisie Produkty podlegają ochronie prawnej, w tym na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 • Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do utworów umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności do Produktów dysponuje Spółka, bądź inny podmiot wskazany w Serwisie.
 • Klient może korzystać z dostępu do Produktów wyłącznie poprzez Serwis. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez klienta w treści Serwisu, w tym Produkty, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona.
 • Spółka udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie Produktów oraz związanych z nimi treści, za które uiścił wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie poprzez Serwis, wyłącznie w celach osobistych, edukacyjnych lub związanych z prowadzoną przez Klienta podstawową działalnością gospodarczą oraz zgodnie z wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi Produktami. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. W szczególności Klient nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać danego Produktu.
 • O ile wskazane w treści Serwisu warunki dostępu do danego Produktu nie wskazują inaczej, dostęp poprzez Serwis do opłaconego przez Klienta Produktu udzielany jest na czas nieokreślony, w każdym razie nie krótszy niż na dwa lata od zawarcia Umowy, chyba że Spółka będzie zobowiązana do wcześniejszego zablokowania dostępu do danego Produktu z powodów prawnych.
 • Sprzedawca może odmówić utworzenia konta w Serwisie, zablokować lub usunąć istniejące konto Klienta, jeżeli Spółka poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie danego Klienta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Sprzedawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Klientowi.

 

§6 Prawa odstąpienia od umowy

 • Opisane poniżej i przysługujące Konsumentom prawo odstąpienia od Umowy przysługuje również w odniesieniu do zakupionych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Produkty), chyba że wyraźnie w procesie Zamówienia dotyczącego danego Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.
 • Klient będący Konsumentem może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z usługi dostępu do Produktu nabytej w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu dostępu do Produktu (treści cyfrowej) lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionego Produktu (treści cyfrowej) w ramach przedsprzedaży. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca otrzymaną płatność niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z następującego wzoru:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

imię i nazwisko adres numer rachunku bankowego 

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej dnia [data] dotyczącej Produktu [nazwa]. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

(podpis )

 

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 • Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu bądź związaną z Usługami, wysyłając wiadomość e-mail pod adres support@twojanumerologia.pl lub listownie na adres Spółki.
 • W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Spółka może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.
 • Wniesienie przez Klienta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Spółkę, nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu bądź zawartą Umową w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą; 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów; 4) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§9 Dane osobowe i pliki cookies

 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisu) oraz zapewnienia dostępu do Produktów.
 • Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://twojanumerologia.pl/polityka-prywatnosci/
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 

§10 Postanowienia końcowe

 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Spółką a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 r.
 • Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.